دانستنی

دانستنیهای ارائه شده توسط تیم نرم افزار صورت های مالی

ادامه مطلب
انواع خدمات حسابداری

انواع خدمات حسابداری

خدمات حسابداری به خدمات مالی گفته می شود که برای مدیریت امور هزینه ها و اقدامات مالی واحد های اقتصادی، صورت می گیرند. از آغاز سال مالی تا اتمام آن، از مهم ترین و اساسی ترین اقدامات مالی تا پیچیده ترین آنها، جز خدمات حسابداری به شمار می روند که با توجه به نوع کسب و کار، انواع مختلفی دارند.

                                                          دانستنیهای ارائه شده توسط تیم نرم افزار صورت های مالی