نرم افزار تهیه صورت های مالی و تلفیقی

 • اعلام و بررسى مغایرت مانده یادداشت هاى دفترچه صورت هاى مالى
 • انتخاب نوع خروجى مورد نظر توسط کاربر در تهیه صورت هاى مالى به صورت (ریالى /میلیون ریالى )
 • امکان تهیه گزارشات مدیریتى از قبیل گزارشات تفسیرى هیات مدیره و سایر گزارشات جهت ارائه به مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام از طریق ورودى هاى دریافتى
 • تعیین سطوح دسترسى براى کاربران مختلف متناسب با نقش ها و وظایف آنها
 • استفاده هم زمان چند کاربر از سامانه تهیه صورت هاى مالى
 • امکان ارتباط و ارسال مستقیم گزارشات و اطلاعات صورت هاى مالى به حوزه هاى نظارتى و.... (سامانه مهتاب)
 • تهیه ى گزارش خلاف ماهیت در هر دوره در سطح سرفصل ها و یا ریز اطلاعات تراز با قابلیت تعیین کدهاى طرف مقابل توسط کاربر
 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • صورت جریان وجوه نقد
 • سود و زیان جامع
 • صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام
 • کلیه یادداشت های توضیحی
 • کلیه یادداشت های متنی
 • یادداشت های مربوط به ریسک ، تسعیر ارز
 • کلیه یادداشت های تسهیلات
 • یادداشت دارایی ثابت مشهود و نامشهود
 • یادداشت های سود مشاع
 • و سایر یادداشت های موجود در نمونه صورت مالی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی