درباره صورت های مالی تلفیقی

درباره صورت های مالی تلفیقی

صورت های مالی تلفیقی‌

تلفيق‌:

در ترکیب واحدهای تجاری، هرگاه‌ ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل‌کننده‌ (اصلی) باید صورت های مالی تلفیقی‌ تهیه و ارائه کند.
  • گروه : واحد تجاري‌ اصلي‌ و كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ آن‌.
  • واحد تجاري‌ اصلي : يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند واحد تجاري‌ فرعي‌ است‌
  • واحد تجاري‌ فرعي : يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ ديگري‌ ( واحد تجاري‌ اصلي‌) است‌.

منظور از تلفیق:

فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورت های مالی تلفیقی است.

هدف از تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی:

فراهم کردن‌ اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است.

کاربرد صورت های مالی تلفیقی‌ چیست؟

استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم‌گیری های اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق کاربرد صورت های مالی تلفیقی برآورده می‌شود. که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به‌عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می‌کند.

دليل ارائه صورت های مالی تلفیقی

نياز استفاده کنندگان صورت های مالی واحد تجاري اصلي به اطلاعاتي درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه جهت تصميم گيريهاي اقتصادي آنها و عدم ارائه تصوير کاملي از فعاليتهاي اقتصادي و وضعيت مالي واحد تجاري اصلي از طريق صورت های مالی واحد تجاري اصلي  میباشد.

صورت های مالی تلفیقی  :

به بیان دیگر برای شركت هایی كه چندشركت زیر مجموعه دارند و از لحاظ مالی كاملا جدا از هم هستند یعنی هر كدام برای خود امور مالی مجزا دارند باید یک صورت مالی تلفیقی ایجاد کنیم كه به شركت اصلی، شركت مادر میگویند.
شرح کارکرد
در صورت های مالی تلفیقی، شرکت نشان میدهد که چقدر دارایی یا بدهی و سرمایه برای خود شرکت و چقدر سهم از شرکت دیگر و در مجموع و تلفیق از هر کدام چقدر را دارا می باشد.
صورت مالی تلفیقی چیست؟
شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن شخصیت های قانونی مستقلی هستند،هر یک از شرکت های اصلی و یا فرعی صورت های مالی خود را جداگانه تهیه می کنند.
ترازنامه
در ترازنامه شرکت اصلی،شرکت های فرعی و فقط به صورت دارایی های که تحت عنوان سرمایه گذاری بلندمدت و طبقه بندی شده اند،ظاهر می گردند. شرکت های گروه اصلی و فرعی های آن به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد عمل می کنند،شرکت اصلی علاوه بر صورتهای مالی خود صورتهای مالی تلفیقی نیز تهیه میکند.
تجمیع و تلفیق
این صورتهای مالی تلفیقی که با صورت های مالی شرکت اصلی همراه می شود،وضعیت مالی و نتایج عملیاتی همه شرکت های گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان می‌دهد.
عملیات
در صورتهای مالی تلفیقی،دارایی ها،بدهی ها،درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های گروه با یکدیگر تلفیق می‌شوند. برای مثال،وجه نقدی که در ترازنامه تلفیقی گزارش می‌شود حاصل جمع وجه نقد همه شرکت‌های فرعی و شرکت اصلی است
تجمیع
بدهی های شرکت اصلی و شرکت های فرعی با یکدیگر جمع می شوند و برای نشان دادن نتایج عملیات شخصیت تلفیق،درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های گروه نیز با یکدیگر جمع می گردند.
خواندن صورت های مالی
به هنگام خواندن صورت های مالی تلفیقی،بایستی به این نکته در نظر گرفته شود که شرکت اصلی و شرکتهای فرعی روی هم یک شخصیت اقتصادی واحد دارند.
گروه یا جداگانه؟
صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی گروهی است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه ها و جریانهای نقدی شرکت مادر و شرکتهای تابعه به عنوان صورت های مالی یک واحد اقتصادی واحد ارائه می شود.
چه موقع تلفیق انجام می شود
زمانی که تعدادی از شرکت های کوچک با شخصیت های قانونی مستقل با یکدیگر ادغام شده و در قالب شرکتی بزرگتر با سرپرستی یک واحد، انجام فعالیت کنند،لازم است صورت های مالی به صورت تلفیقی از صورت های مالی شرکت های فرعی و شرکت مادر در قالب یک شرکت واحد و با هدف یکپارچگی برای امور مالیاتی انجام شود.
منظور از تلفیق چیست
روند ترکیب و تعدیل اطلاعات و صورت های مالی شرکت های فرعی در قالب یک صورت مالی جدید به نام صورت مالی تلفیقی است.
حسابداری تلفیقی
زمانی معنا پیدا میکند که بدی ها و دارایی ها و سایر موارد مالی چند شرکت ترکیب گردد. دلیل آن هم این است که شرکت های بزرگ با خرید سهام شرکت های کوچک هدف در رشد کسب و کار خود دارند. در اینجا بحث ترکیب صورت های مالی بیان میشود و حسابداری تلفیقی معنا پیدا میکند. در حسابداری تلفیقی، اصطلاح تلفیق اغلب به ادغام صورتهای مالی اشاره دارد که در آن کلیه شرکتهای تابعه تحت چتر یک شرکت مادر قرار می گیرند.
تهیه صورت های مالی تلفیقی
کارشناسان مالی سازمان ها وظیفه تهیه  صورت های مالی تلفیقی را دارند که اغلب  از متخصصان این حوزه بوده و با سایر کارشناسان سازمان در ارتباط هستند و دارای دانش بالاتری به دلیل پیچیدگی های این گزارش مهم هستند .
ابزار های تهیه صورت های مالی
تا کنون این کارشناسان به وسیله نرم افزار اکسل اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی می نمایند. اما با طراحی نرم افزار تهیه صورت های مالی تلفیقی پارسیس امید است در جهت مکانیزه کردن و سهولت و تقسیم کار بین کارشناسان از ابزار سامانه مالی مدیریتی پارسیس به نام نرم افزار صورت های مالی تلفیقی و یا سامانه تهیه صورت های مالی تلفیقی استفاده نمایند. .
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.